• (123) 456-7890

Стратегія

  • Home
  • Стратегія

СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН

ВСГО «Асоціація зоозахисних організацій України»

на 2019-2026 роки

2018 рік

ЗМІСТ

Розділ 1. Методологічна основа

1.1. Передумови створення стратегії …………………………………………… 3

1.2. Основи методології …………………………………………………………. 4

1.3. Європейський досвід створення стратегій ………………………………… 6

1.4. Структура формування стратегії …………………………………………… 7

Розділ 2. Аналітична частина

2.1. Вступ ………………………………………………………….……………… 8

2.2. Аналіз діяльності ВСГО “АЗОУ” за попередні роки ……………………. 10

Розділ 3. Формування стратегічного бачення та цілей

3.1. Місія ………………………………………………………….……………… 12

3.2. Візія ………………………………………………………….……………… 13

3.3. Пріоритети ………………………………………………………….………. 14

3.4. Шляхи досягнення стратегічної цілі та робота з пріоритетними

напрямками ……………………………………………………….……………… 15

3.5. Моніторинг та показники ефективності …………………………………… 18

Розділ 1. Методологічна основа

1.1. Передумови створення стратегії

 Прогрес і успіх стратегічного планування в країнах Європейсь­кого союзу довели необхідність створення і виконання Стратегії організацій в умовах глобальної економіки.

Урбанізація впливає на всю екосистему країни, що породжує нові виклики в існуванні рослин, тварин та людей. На арену часу виходить нова дисципліна – урбоекологія.

Урбоеколо́гія (від лат. urbs — місто) — наука про взаємозв’язки та взаємодію у часі й просторі двох систем — міської (її соціальної, технічної, енергетичної, інформаційної, адміністративної підсистем) і природної, а також про ноосферне управління екосистемою. Об’єкт вивчення урбоекології — міські біогеоценози. Урбоекологія розглядає урбанізацію не лише як об’єктивний історичний процес зростання ролі міст у розвитку цивілізації, а й як процес перебудови всього середовища проживання людини, тобто спираючись на екологічний підхід, згідно з яким місто є складним організмом у системі зв’язків між елементами, які його утворюють, та «зовнішнім» соціальним і природним середовищем.

Саме тому постала необхідність створити Стратегічний план ВСГО “Асоціація Зоозахисних організацій України” (далі – АЗОУ) за європейським зразком, який би дозволив впровадити найбільш успішні проекти зоозахисту в єдиному гармонійному піднесенні «Людина – тварина – природа – взаємодія».

Розробляючи дану структуру стратегії ми враховували всі наявні джерела інформації і експертні думки. Проаналізували найліпші стратегії і об’єднання всіх найкращих ідей і методик, розроблених до теперішнього часу і адаптованих у відповідності до сучасних умов з використанням найбільш успі­шних європейських моделей.

В першу чергу ми визначили який саме вид стратегії нам вар­то застосувати, адже в теорії стратегічного планування, крім різних шкіл, при­сутні щонайменше п’ять принципово різних розумінь. Найбільш поширеними є розуміння стратегії як довгострокового плану дій та розуміння стратегії як уз­годженого напрямку дій. Стратегія як план на сьогодні є домінуючим сприйнят­тям, але сучасні спеціалісти і консультанти зі стратегічного розвитку все часті­ше звертають увагу на стратегію як узгоджений напрямок. Це обумовлено тим, що зовнішні умови стають все більш динамічними і складання плану в довго­строковій перспективі не виправдовує себе через постійну необхідність вноси­ти численні зміни. Натомість використання узгодженого довгострокового ба­чення дозволяє більш гнучко реагувати на зміни і дотримуватися чіткого курсу розвитку. Тому при складанні Стратегії використано модель узгодженого напрям­ку розвитку і в подальшому побудова методології грунтуватиметься саме на цьому.

Серед багатьох стратегій, які були дослідженні, можна визначити три принципових підходи: створення стратегії зусиллями зовнішніх консультантів, створення стратегії керівництвом організації та створення стратегії за результатами опитувань учасників самих процесів (членів організації, мешканців міст). Варто використати переваги всіх трьох принципових підходів одночасно. Та використовуючи можливості мережі Інтернет використати всі джерела інформації та переваги всіх зазначених вище підходів.

 1.2. Основи методології

Стратегія, як явище, вже тривалий час використовується як інструмент розв’язання проблем. Дана Стратегія — це чітко виважені напрями розвитку спілки, які включають місію, голо­вні цілі та розподіл ресурсів для досягнення таких цілей.

Вибір пріоритетів подаль­шого руху у майбутнє є однією зі складових Стратегії.

Відповідно, на концептуальному етапі проектування стратегії приводить­ся аналіз реального стану АЗОУ, і формується візія, тоб­то те, як ми бачимо АЗОУ в майбутньому. Подальші етапи формування стратегії окреслюють стратегічні та операційні цілі для досягнення поставленої мети. Останнім етапом є процес впровадження та моніторингу виконання стратегії.

Важливим аспектом у виробленні стратегії розвитку АЗОУ є високий коефіцієнт присутності громадської думки, яка повинна бути ключовою при формуванні візії організації та стратегічних і операційних цілей. Власне, таким шляхом будуються стратегії розвитку багатьох європейських організації відкритого типу.

Як показує світова практика, ефективний розвиток будь-якої соціальної системи, в тому числі й організації, завжди проходить за умов усвідомленого вибору власного майбутнього з декількох можливих варіантів його бачення.

Як вже згадувалося, стратегічне планування передбачає системне визначення чітких цілей і завдань, які взаємопов’язані між собою і взаємоузгоджені із наявним обсягом ресурсного потенціалу.

1.3. Європейський досвід створення стратегій

 Концепція побудови стратегії може базуватись на простому запи­танні –

«Де ми знаходимося зараз, а де ми хочемо бути в 2026 році?».

Осно­вою для створення стратегії має бути думка і побажання учасників, так як учасники відіграють головну роль у всіх етапах створення та реалізації стратегії. Від­повідно, на першому етапі створення стратегії варто зібрати інформацію від членів АЗОУ. Метою такого дослідження є виявлення основних проблем, з якими стикаються учасники АЗОУ кожного дня.

На другому етапі формування стратегії АЗОУ провела консультуван­ня щодо майбутнього бачення ролі АЗОУ у взаємодії з органами влади всіх рівнів, ВРУ, Міністерствами.

Третій етап — це консолідація матеріалу, виділення основних блоків та формування ключових ідей, і, як наслідок, створення Стратегічного плану ВСГО “Асоціація зоозахисних організацій України” на 2019-2026 роки. Заключним етапом кампанії стало обговорення даної Стратегії на з’їзді АЗОУ та її прийняття шляхом голосування.

 1.4. Структура формування стратегії

Вивчаючи різні приклади і підходи до формування головних стратегічних планів АЗОУ обрала схему, яка дозволить застосувати потужний синергетичний ефект подібних стратегій. Розробка Стратегії за такою трирівневою схемою дає можливість об’єднати найкращі підходи, які використовуються в сучасному плануванні.

 Така схема найкраще відображає розуміння стратегії як узгодженого напрямку дій. Саме такий підхід рекомендується сучасними консультантами з стратегічного планування. Він дає можливість для більш раціонального використання обмежених фінансових і людських ресурсів

Розділ 2. Аналітична частина

2.1. Вступ

У всьому світі ставлення до найменш захищених є мірилом цивілізованості суспільства. Сьогодні найменш захищеними членами нашого суспільства є тварини. І за ставленням до них Європа оцінює свою й нашу людяність. Лише визнання за іншим права на гідне життя і робить людину людиною. У тому сенс моральності й гуманізму.

Прагнення України стати повноправним членом Європи неможливе без сприйняття і втілення в життя європейських цінностей. Стандарти гуманного поводження з тваринами є однією з них. Про це свідчать національне законодавство європейських держав і прийняті в рамках європейських інституцій Європейська конвенція про захист тварин при міжнародному перевезенні 1968 р., Європейська конвенція про захист хребетних тварин, використовуваних для дослідницьких і інших наукових цілей 1986 р., Європейська конвенція про захист домашніх тварин 1987 р.

Будь-яка держава, що прагне вважатися європейською, не може ігнорувати ці стандарти і зобов’язана на правовому рівні втілювати їх в життя. Закон України «Про захист тварин від жорстокого поводження» ухвалений в 2006 році. Однак європейські стандарти гуманного поводження з тваринами і законодавство України в цій галузі досі брутально порушуються самою владою. Досі є розповсюдженою практика знищення безпритульних тварин комунальними і приватними підприємствами за розпорядженням місцевих органів влади (Харків, Миколаїв, Конотоп та ін.), численні випадки масового отруєння безпритульних тварин (Київ, Рівне, Трускавець, Полтава, Одеса, Миколаїв, Запоріжжя та ін.), факти жорстокого поводження, що залишаються безкарними, з тваринами в усіх містах України.

Саме тому необхідні послідовні й ефективні кроки на загальнонаціональному, державному, регіональному, міському і індивідуальному рівні з запровадження в суспільне життя європейських цінностей, без яких ми не можемо претендувати не тільки на звання «європейці», але і на статус «цивілізованого народу».

 Асоціація зоозахисних організацій України була створена в 2009 році та об’єднала  більш як 40 організацій, які встали на захист тварин з метою створення гуманних програм з регулювання чисельності безпритульних тварин в містах України,   впливу на органи місцевого самоврядування щодо впровадження цих програм, надання допомоги безпритульним тваринам та пропаганди гуманного поводження з тваринами. За ці роки АЗОУ отримала певний досвід, розширила ряди своїх членів,   співпрацює з іншими еко- та зоозахисними організаціями України та світу. Однак, на практиці проблема з безпритульними тваринами залишається однією з актуальних в нашій країні. В більшості міст України програми по регуляції чисельності безпритульних тварин взагалі не прийняті або не діють. Крім того, з 2011 року в Україні зафіксований рух догхантерів, які знищюють безпритульних тварин з особливою жорстокістю.

Крім безпритульних тварин  від людської жорстокості страждають дикі тварини, на яких до певного часу майже не звертали уваги. Також не охоплена зоозахистом сфера поводження з сільськогосподарськими таекспериментальними тваринами.

Все це свідчить про проблеми в суспільстві, які створюються недосконалістю законодавчих норм щодо захисту тварин, зокрема відсутністю в чинному законодавстві України такого суб’єкту права, як тварина, а отже і відсутністю у тварин законодавчо закріплених прав, відсутністю відповідальності власників тварин, пропаганди гуманного ставлення до тварин та програм по вихованню етичного відношення до тварин в шкільному віці, відсутність реально діючих законів щодо притягнення до відповідальності людей, винних в жорстокому поводженні з тваринами, відсутністю притулків для тварин комунальної та державної форм власності, мережі центрів адопції тварин, пунктів доступної стерилізації тварин, що належать власникам, реабілітаційних центрів для диких тварин тощо, та слабке залучення волонтерів до вирішення цих проблем.

Докладаючи зусиль для вирішення цих питань АЗОУ може внести значний вклад в гуманізацію суспільства  щодо відношення до тварин та природи в цілому.

2.2. Аналіз діяльності ВСГО “АЗОУ” за попередні роки

За період з 2009 року АЗОУ пройшла певний шлях свого розвитку і вперше в Україні створила Всеукраїнський рух зоозахисних організацій України.

Основними здобутками роботи АЗОУ за 2009 — 2018 роки стало:

– прийняття рядом міст України програм регулювання чисельності безпритульних тварин гуманним методом;

– популяризація  гуманного відношення до тварин через ЗМІ;

– популяризація стерилізації як самого гуманного метода регулювання чисельності тварин;

– розвиток волонтерського руху зоозахисників та створення нових зоозахисних організацій в містах  України;

– подання заяв на вступ до АЗОУ в 2017-2018 роках одинадцяти зоозахисних організацій України;

– співпраця з міжнародними зоозахисними організаціями та українськими організаціями щодо захисту тварин та природи в цілому ;

– організація та участь членів організації в акціях проти винищення безпритульних собак напередодні ЕВРО-2012, акціях за заборону використання фосфіду цинку в народному господарстві, акції на захист диких тварин ;

– розробка та провадження програми підрахунку безпритульних собак в містах України;

– розробка та провадження  місцевих Правил утримання домашніх тварин  в містах України;

– організація роботи за заборону використання диких тварин на мисливських випробувальних станціях;

– організація руху за заборону використання тварин у цирках та проведення акцій;

– участь в Робочій групі при Міністерстві культури з вироблення пропозицій стосовно вирішення проблемних питань щодо використання тварин в цирках;

– проведення акцій за заборону дельфінаріїв;

– проведення навчань та тренінгів для членів АЗОУ;

– надання консультаційної та практичної допомоги з документообігу та сприяння налагодженню конструктивного діалогу між місцевими зоозахисними організаціями та органами місцевого самоврядування;

– організація та участь в  круглих столах, зокрема з органами Національної поліції, Міністерствами, органами місцевого самоврядування, в громадських обговореннях, участь в прес-конференціях;

– впровадження в місцеві програми реєстрації та ідентифікації тварин;

– вдосконалення зоозахисного законодавства України (зокрема участь в написанні зоозахисних законопроектів);

– співпраця з органами Національної поліції (в тому числі з патрульною поліцією) з метою сприяння притягнення до відповідальності осіб, що вчинили жорстоке поводження з тваринами;

– надання юридичних консультацій та правничої допомоги як зоозахисникам, так і звичайним громадянам, які потерпають від кримінальних та адміністративних правопорушень в сфері поводження з тваринами;

Однак, в той же час  АЗОУ не змогла дістатися поставленої мети щодо вирішення проблеми безпритульності  тварин та масових проявів жорстокого поводження з тваринами. На нашу думку, цього не вдалося добитися з ряду причин, а саме:

1. Відсутність програм на національному та місцевому рівнях щодо відповідальності власників тварин, відсутність фахівців в органах місцевого самоврядування, які б змогли фахово вирішувати це питання.

2. Позиція населення  – пасивність людей які люблять тварин, небажання брати активну участь в вирішенні проблеми, перекладання відповідальностіна когось іншого.

3. Відсутність моніторингу та глибокого аналізу виникнення руху догхантерів.

4. Відсутність мережі Пунктів стерилізації.

5. Відсутність притулків для тварин державної та комунальної форм власності.

6. Відсутність Центрів адопції тварин.

7. Відсутність кваліфікованих кадрів, фахової допомоги, матеріально-технічної бази та координації зоозахисного  руху, що проявляється як:

– неповажне та нетерпляче ставлення до інших поглядів членів АЗОУ, не сприяння думок та порад  професіоналів;

–  відсутність злагодженої інформаційної, освітньої кампанії;

– відсутність працівників, відсутність структури прямого управління в структурі АЗОУ;

– відсутність матеріально-технічного забезпечення як самої АЗОУ, так і її членів.

3. Формування стратегічного бачення та цілей

 3.1. Місія

Місія — роль, яку надає собі АЗОУ в суспільстві. Це опис цінностей, за якими живе Асоціація. Місія – це також головна ідеологія, ціль для існування, що вказує напрям для досягнення візії у майбутньому.

Місія призначена для:

– однакового розуміння призначення діяльності виконавчих органів, їх мотивації та політики

– можливості точного встановлення цілей

– органічного координування всіх напрямки роботи

– можливості кожному зоозахиснику зрозуміти стратегію АЗОУ і зроби­ти її чіткою і зрозумілою для кожного громадянина України

– створення засадничих принципів документу для прийняття рішень у будь-якій ситуації

Наша місія, як Всеукраїнської спілки громадських організацій 

Асоціація зоозахисних організацій України” – 

визнання прав тварин на рівні Конституції України.

Підціль: Формування гуманної нації, з високим рівнем еко – культури та спроможності стати ефективною та рушійною змінною у глобальних процесах розвитку людства.

Дана ціль має довгостроковий характер – 8 років.

 3.2. Візія

В даному документі вживається поняття «Візія» як узагальнене бачення того як реалізовується ідеологія існування АЗОУ, яка викладена в Місії. В цьому розділі зібрані різні елементи, які разом формують картину того, якою АЗОУ має стати в 2026 р. Ці елементи згруповані в блоки, які розкривають певні сторони життя Асоціації з точки зору ефекту для захисту прав тварин.

«Нашою візією є Українська держава та світ, у якому кожна тварина матиме рівне право із людиною на виживання, захист, розвиток та існування без страждань, без страху і болю. Через управління Глобальною Системою Взаємодії, основна функція якої – захист всієї екосистеми України та Світу»

3.3. Пріоритети

Наступним логічним кроком є визначення пріоритетних напрямків дій, концентрація на яких дасть мак­симальний ефект в реалізації поставленої мети. При визначенні пріоритетів ми орієнтувалися на найбільш нагальні потреби.

1.Законотворча діяльність (захист прав тварин на законотворчому рівні), в т.ч. закріплення прав тварин в Конституції України.

2. Участь у формуванні та реалізації державної політики в сфері поводження з тваринами.

3. Сприяння розвитку зоозахисного руху в Україні, зокрема сприяння створення зоозахисних організацій України у всіх населених пунктах країни.

4. Правозахисна діяльність (сприяння захисту тварин від жорстокого поводження, незалежно від того, чи є вони власністю громадян, установ, організацій, чи вони вільні).

5. Сприяння створенню розгалуженої мережі притулків різних форм власності (в тому числі комунальної та державної), реабілітаційних центрів для диких та домашніх тварин, Пунктів стерилізації та Центрів адопції.

6.Інформаційно-просвітницька робота, спрямована на виховання гуманного та етичного ставлення до тваринного світа, а також необхідності охорони навколишнього природного середовища.

7. Грантова діяльність (залучення коштів) для зоозахисної діяльності.

8. Навчання з менеджменту та правознавства зоозахисників та волонтерів зоозахисного руху (написання програм, проектів, знання чинного законодавства в сфері захисту тварин, вміння захищати права тварин тощо)

9. Адвокація, робота із зацікавленими сторонами – комунікація (співпраця з органами влади всіх рівнів, органами місцевого самоврдування, мешканцями міст, бізнесом, міжнародна співпраця, інше)

10. Внутрішня організаційна робота спрямована на забезпечення реалізації членами АЗОУ пріоритетних завдань і цілей Стратегічного плану АЗОУ на 2019-2026 роки

11. Моніторинг ситуації в суспільстві щодо сфери поводження з тваринами

12. Сприяння забезпеченню санітарного та епідеміологічного благополуччя населення.

3.4. Шляхи досягнення стратегічної цілі та робота з пріоритетними напрямками

Особливості управління такою складною системою, як АЗОУ, вимагають врахування великої кількості чинників, що майже нереально в рамках одного документу, тому варто звернутись до поширеної в світовій практиці моделі стратегічного планування, яка передбачає створення, окрім загальної Стратегії, цілої низки більш вузьких спеціалізованих планів, які в залежності від умов створення можуть називатися проектами, програмами, планами, стратегіями, кон­цепціями тощо. Для зручності описання в розділі ми будемо використовувати узагальнюючий термін «Стратегічна програма».

Планування, моніторинг, закладені при написанні, створюють найбільші шан­си для успішного виконання. Даний розділ є основним при створенні програм в рамках Стратегії АЗОУ. Його положення є обо­в’язковими для того, щоб програма вважалась частиною даної Стратегії.

При розробці стратегічних програм необ­хідно обов’язково враховувати думку мешканців громад, професійних груп, дотич­них до реалізації Стратегії. Цього можна досягнути шляхом проведення опитувань гро­мадської думки або через залучення представників громадських та професій­них кіл до робочих груп. Доцільно також залучати до процесу розробки пред­ставників профільних наукових структур та депутатських комісій.

Робота з пріоритетними напрямками.

1.Законотворча діяльність (захист прав тварин на законотворчому рівні), в т.ч. закріплення прав тварин в Конституції України.

Участь у розробці проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо вдосконалення законодавства у сфері захисту тварин від жорстокого поводження та охорони навколишнього природного середовища, а також подання їх до державних органів усіх рівнів. Участь в робочих групах при міністерствах, органах державної влади та місцевого самоврядування всіх рівнів.

2. Участь у формуванні та реалізації державної політики в сфері поводження з тваринами.

Участь у розробці державних, регіональних і місцевих програм регулювання чисельності домашніх тварин гуманними методами, консультування з їх впровадження на містах. Розробка та реалізація власних і спільних з іншими структурами та організаціями програм захисту тварин від жорстокого поводження. Організація обговорень та участь у “круглих столах”, конференціях, семінарах, тощо. Представлення в усіх органах державної влади та органах місцевого самоврядування інтересів АЗОУ, організацій – членів Асоціації та окремих громадян, які є членами цих організацій. Поширення інформації щодо гуманного поводження з тваринами, пропаганда мети та основних завданнь Асоціації, в тому числі через засоби масової інформації.

3. Сприяння розвитку зоозахисного руху в Україні, зокрема сприяння створення зоозахисних організацій України у всіх населених пунктах країни.

Сприяння створенню в містах України громадських організацій та волонтерських служб допомоги тваринам. Розробка та розміщення на сайті АЗОУ зразка Статуту та інших установчих документів для реєстрації зоозахисних організацій, статутною метою яких є захист тварин від жорстокого поводження. Консультування з питань реєстрації створення громадських зоозахисних організацій Управлінні юстиції.  Об’єднання зоозахисних організацій, статутною метою яких є захист тварин від жорстокого поводження. в АЗОУ. Організація навчальних семінарів по веденю звітності (в тому числі бухгалтерської) в громадських организаціях.

4. Правозахисна діяльність (сприяння захисту тварин від жорстокого поводження, незалежно від того, чи є вони власністю громадян, установ, організацій, чи вони вільні).

 Розробка алгоритму дій по оформленню та доведенню фактів жорстокого поводження з тваринами (розробка та розміщення на сайті АЗОУ юридичних законів та зразків документів для допомоги зооахисним організаціям та громадянам), юридичні консультації по фактам жорстокого поводження з тваринами. Юридичний супровід. Розроблення механізму тимчасового вилучення тварин до їх конфіскації (щодо тварин до яких вчинене жорстоке поводження). Розробка механізму збору лабораторних досліджень для доказу фактів жорстокого поводження з тваринами. Здійснення громадського контролю у сфері захисту тварин від жорстокого поводження (в тому числі щодо поводження з безпритульними тваринами), а також охорони довкілля з метою запобігання порушень закону та проявів корупції. Участь у проведенні державними органами управління у сфері захисту тварин від жорстокого поводження перевірок виконання підприємствами, установами та організаціями планів і заходів, пов’язаних із захистом тварин від жорстокого поводження. Розробка та розміщення циклу видеолекцій на сайті АЗОУ на зазначені теми.

5. Сприяння створенню розгалуженої мережі притулків різних форм власності (в тому числі комунальної та державної), реабілітаційних центрів для диких та домашніх тварин, Пунктів стерилізації та Центрів адопції.

Комунікації з органами державної влади та місцевого самоврядування з даного питання, закріплення на законодавчому рівні необхідності облаштування притулків, реабілітаційних центрів для диких та домашніх тварин, Пунктів стерилізації та Центрів адопції тварин. Збирання інформації про притулки, реабілітаційні центри, пункти стерилізації та Центри адопції тварин в Україні та за її межами, накопичення та структуризація інформації для можливості подальшого її використання з метою вдосконалення існуючої національної практики з урахуванням кращих практик світу. Сприяння створенню в містах України волонтерських служб допомоги тваринам.

6.Інформаційно-просвітницька робота, спрямована на виховання гуманного та етичного ставлення до тваринного світу, а також необхідності охорони навколишнього природного середовища.

Розробка плакатів та наглядної агітації для зоозахисної діяльності.

Розробка соціальної відео та друкованої реклами. Проведення тренінгів та запис відеолекцій (з подальшим їх розміщенням на сайті АЗОУ та розповсюдження в мережі інтернет) на теми гуманного ставлення до тварин та необхідності контролювання розмноження домашніх тварин-компаньонів. Участь у конференціях з проблем захисту тварин від жорстокого поводження та охорони навколишнього природного середовища.

7. Грантова діяльність (залучення коштів) для зоозахисної діяльності.

Написання грантів щодо впроваждення Программ регулювання чисельності домашніх тварин, допомоги диким та безпритульним тваринам, продовження зоозахисного руху з заборони використання тварин в розважальних та експериментальних цілях, заборони хутрової промисловості, заборони діяльності дельфінаріїв тощо. Тренінги та відеолекцїї для членів-учасників АЗОУ та інших громадських організацій, статутною метою яких є захист тварин від жорстокого поводження, щодо написання грантів.

8. Навчання з менеджменту та правознавства зоозахисників та волонтерів зоозахисного руху (написання програм, проектів, знання чинного законодавства в сфері захисту тварин, вміння захищати права тварин тощо)

Проведення тренінгів для зоозахисників та волонтерів щодо написання програм, проектів, юридичної грамотності. Створення та розповсюдження відповідних відеоматеріалів.

9. Адвокація, робота із зацікавленими сторонами – комунікація (співпраця з органами влади всіх рівнів, органами місцевого самоврдування, мешканцями міст, бізнесом, міжнародна співпраця, інше).

10. Внутрішня організаційна робота спрямована на забезпечення реалізації членами АЗОУ пріоритетних завдань і цілей Стратегічного плану АЗОУ на 2019-2026 роки.

Збір статутних документів від організацій – членів АЗОУ. Розміщення на сайті АЗОУ інформації щодо основних напрямків діяльності, звітів про їх діяльність, новин, що надходять від організацій- членів АЗОУ.

11. Моніторинг ситуації в суспільстві щодо сфери поводження з тваринами.

Збирання інформації з різних джерел щодо ситуації в суспільстві в сфері поводження з тваринами, ставлення людей до поточної ситуації, виявлення думок та настроїв населення.

12. Сприяння забезпеченню санітарного та епідеміологічного благополуччя населення.

Просвітницька та профілактична робота з населенням щодо запобігання розповсюдження сказу та інших зооантропонозних захворювань.
Контроль за державними установами щодо: забезпечення населенних пунктів вакцинами проти сказу та забезпечення проведення ними щорічних планових заходів щодо попереждення зооантропонозних та паразитарних захворювань.

3.5. Моніторинг та показники ефективності

 Необхідно виділити ряд основних показників ефективності, що можуть бути вико­ристані для виміру успішності виконання Стратегії АЗОУ.

Зазначені показники встановлюються з 10-ти бальною шкалою.

Оцінка результатів виконання Стратегії відбувається під час Чергового з’їзду АЗОУ (1 раз на 2 роки)

№п/п

Напрямки дій

Значення показників

од.

виміру

2020р.

2022р.

2024р.

2026р.

1

Законотворча діяльність (захист прав тварин на законотворчому рівні),  в т.ч. закріплення прав тварин в Конституції України.

Бали за 10 бальною

шкалою

2

Участь у формуванні та реалізації державної політики в сфері поводження з тваринами.

Бали за 10 бальною

шкалою

3

Сприяння розвитку зоозахисного руху в Україні, зокрема сприяння створення зоозахисних організацій України у всіх населених пунктах країни.

Бали за 10 бальною

шкалою

4

Правозахисна діяльність (сприяння захисту тварин від жорстокого поводження, незалежно від того, чи є вони власністю громадян, установ, організацій, чи вони вільні).

Бали за 10 бальною

шкалою

5

Сприяння створенню розгалуженої мережі притулків різних форм власності (в тому числі комунальної та державної), реабілітаційних центрів для диких та домашніх тварин, Пунктів стерилізації та Центрів адопції.

Бали за 10 бальною

шкалою

6

Інформаційно-просвітницька робота, спрямована на виховання гуманного та етичного ставлення до тваринного світа, а також необхідності охорони навколишнього природного середовища.

Бали за 10 бальною

шкалою

7

Гранти (залучення коштів) для зоозахисної діяльності.

Бали за 10 бальною

шкалою

8

Навчання з менеджменту та правознавства зоозахисників та волонтерів зоозахисного руху (написання програм, проектів, знання чинного законодавства в сфері захисту тварин, вміння захищати права тварин тощо)

Бали за 10 бальною

шкалою

9

Адвокація, робота із зацікавленими сторонами – комунікація (співпраця з органами влади всіх рівнів, органами місцевого самоврдування, мешканцями міст, бізнесом, міжнародна співпраця, інше)

Бали за 10 бальною

шкалою

10

Внутрішня організаційна робота спрямована на забезпечення реалізації членами АЗОУ пріоритетних завдань і цілей Стратегічного плану АЗОУ на 2019-2026 роки

Бали за 10 бальною

шкалою

11

Моніторинг ситуації в суспільстві щодо сфери поводження з тваринами.

Бали за 10 бальною

шкалою

12

Моніторинг ситуації в суспільстві щодо сфери поводження з тваринами.

Бали за 10 бальною

шкалою