• (123) 456-7890

Статутна інформація

  • Home
  • Статутна інформація

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Позачергового З’їзду
Всеукраїнської спілки громадських
організацій “Асоціація зоозахисних
організацій України”
Протокол № 37 від 18 липня 2019р.

Президент ВСГО “АЗОУ” Серпінська А.В.

СТАТУТ


ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СПІЛКИ

ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

«АСОЦІАЦІЯ ЗООЗАХИСНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ»

(нова редакція)

м. Київ

2019 р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Всеукраїнська спілка громадських організацій «Асоціація зоозахисних організацій України» (далі – Асоціація) є добровільним об’єднанням юридичних осіб – неприбуткових громадських організацій – на основі спільності інтересів своїх членів для реалізації мети та завдань, передбачених цим Статутом.

1.2. Асоціацію створено громадськими організаціями України, які мають юридичний статус і створені відповідно до Закону України «Про громадські об’єднання».
1.3. Асоціація у своїй діяльності керується Конституцією України, Цивільним кодексом України, Податковим кодексом України, Законом України «Про громадські об’єднання», Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», іншим чинним законодавством України, міжнародними договорами, згода на обовʼязковість яких надана Верховною Радою України та цим Статутом. Правовою основою діяльності Асоціації є також регламентні документи та рішення загального характеру, що приймаються керівництвом Асоціації у межах його статутних повноважень і є обов’язковими для всіх членів.

1.4. Асоціація є непідприємницьким товариством, яка не має на меті одержання прибутку. Організація вільна у виборі напрямків своєї діяльності та діє на засадах добровільності, самоврядності, вільного вибору території діяльності, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу її членів (учасників), прозорості, відкритості та публічності.

1.5. Асоціаціянабуває прав юридичної особи з моменту її державної реєстрації згідно з чинним законодавством, має рахунки в банківських установах, в тому числі в іноземній валюті, печатку та штампи, бланки зі своїм найменуванням, символіку, зразки яких затверджуються З’їздом Асоціації і реєструються в установленому законодавством порядку.

1.6. Діяльність Асоціації має суспільний характер, що проявляється у її взаємодії з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями різних форм власності, встановленні партнерських відносин з іншими громадськими організаціями, рухами, фондами, зареєстрованими в Україні чи за її межами, громадянами України, іноземцями та/або особами без громадянства.

1.7. Повне найменування Асоціації українською мовою – Всеукраїнська спілка громадських організацій «Асоціація зоозахисних організацій України».

Скорочене найменування Асоціації українською мовою – ВСГО «АЗОУ».

Назва Асоціації англійською мовою – All-union «Association animal protect organizations of Ukraine».

1.8. Асоціація має всеукраїнський статус і поширює свою діяльність на всю територію України.

2. МЕТА, ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ПРАВА АСОЦІАЦІЇ

2.1 Основною метою діяльності Асоціації є задоволення та захист спільних інтересів своїх членів у сфері захисту тварин від жорстокого поводження, захист тваринного світу, охорона навколишнього природного середовища, а також сприяння гуманізації суспільства.

2.2. Завданнями Асоціації, в межах, що не суперечать законодавству України, є:

2.2.1. Сприяння формуванню та реалізації державної політики та підтримка громадських ініціатив у сфері захисту тварин від жорстокого поводження та охорони навколишнього природного середовища, а також гуманізації суспільства.

2.2.2. Сприяння реалізації державних, регіональних і місцевих програм, спрямованих на впровадження гуманного поводження з тваринами, в тому числі, регулювання чисельності домашніх тварин гуманними методами.

2.2.3. Сприяння створенню в містах України волонтерських служб допомоги тваринам.

2.2.4. Участь в порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності громадського об’єднання та важливих питань державного і суспільного життя. Зокрема внесення пропозицій щодо розробки проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо вдосконалення законодавства у сфері захисту тварин від жорстокого поводження та охорони навколишнього природного середовища, а також подання їх до державних органів усіх рівнів.

2.2.5. Сприяння захисту тварин від жорстокого поводження, незалежно від того, чи є вони власністю громадян, установ, організацій, чи вони вільні.

2.2.6. Участь у виявленні та наданні допомоги тваринам, що її потребують, незалежно від того, чиєю власністю вони являються, в тому числі, безпритульним тваринам, тваринам, що загубилися або втратили з будь-яких причин власника, а також таким, що знаходяться в екстремальних умовах.

2.2.7. Інформаційно-просвітницька робота серед усіх верств населення, спрямована на виховання гуманного та етичного ставлення до всього живого, а також необхідності охорони навколишнього природного середовища.

2.2.8. Сприяння забезпеченню санітарного та епідемічного благополуччя населення.

2.2.9. Організаційна та матеріальна підтримка інших об’єднань громадян, чиєю статутною метою є захист тварин від жорстокого поводження.

2.2.10. Встановлення та підтримка міжнародних зв’язків, укладання з іноземними партнерами угод, що відповідають цілям та завданням Асоціації та не суперечать чинному законодавству України, міжнародним угодам України та чинному законодавству країни-партнера.

2.2.11. Здійснення заходів та акцій, реалізація проектів, спрямованих на захист тварин від жорстокого поводження та охорону навколишнього природного середовища, створення неприбуткових організацій та установ, в тому числі притулків для тварин, центрів адопції тварин, центрів реабілітації диких тварин, пунктів ветеринарної допомоги диким тваринам та домашнім тваринам (зокрема безпритульним тваринам та тваринам, що загубилися або лишилися з різних причин кинутими напризволяще), та центрів етичного виховання.

2.2.12. Розробка та реалізація власних і спільних з іншими структурами та організаціями програм захисту тварин від жорстокого поводження (зокрема, у сфері поводження з домашніми тваринами та регулювання їх чисельності гуманними методами), програм з питань охорони навколишнього природного середовища, а також програм виховання етичного ставлення до всього живого для всіх верств населення.

2.2.13. Здійснення громадського контролю у сфері захисту тварин від жорстокого поводження (в тому числі щодо поводження з безпритульними тваринами), а також охорони довкілля з метою запобігання порушень закону та проявів корупції.

2.2.14. Участь в збиранні та розподілі гуманітарної допомоги для тварин, що знаходяться під опікою Асоціації, в тому числі, у розподілі міжнародної гуманітарної допомоги.

2.2.15. Захист своїх законних інтересів, а також інтересів своїх членів в органах, установах, організаціях, підприємствах всіх форм власності, та в судових органах всіх рівнів.

2.2.16. Проведення власних соціологічних досліджень та моніторингу щодо громадської думки в процесі підготовки, прийняття та виконання рішень щодо діяльності у сфері поводження з тваринами, а також охорони навколишнього природного середовища.

2.2.17. Здійснення аналізу ефективності впровадження програм (в тому числі місцевих) поводження з тваринами, правил утримання тварин, надання висновків з цих питань тощо.

2.2.18. Сприяння проведенню реєстрації та ідентифікації тварин.

2.2.19. Сприяння входженню України в світове товариство як країни, де цінуються морально-етичні норми та гуманне ставлення до всього живого.

2.3. Для досягнення своєї мети та виконання пов’язаних з цим завдань Асоціація має право в межах, що не суперечать законодавству України:

2.3.1.Представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси організацій-членів Асоціації (та окремих громадян, які є членами цих організацій) в будь-яких органах державної влади, в тому числі судах, правоохоронних органах, у органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності та підпорядкування.

2.3.2. Звертатися до органів державної влади всіх рівнів, а також органів місцевого самоврядування для одержання інформації та фінансової підтримки у разі необхідності.

2.3.3. Вести пропаганду щодо гуманних методів регулювання чисельності домашніх тварин, а також щодо створення в містах та інших населених пунктах України мережі пунктів стерилізації, притулків для тварин, центрів адопції тварин та центрів реабілітації диких тварин.

2.3.4. Проводити конференції, семінари, змагання, лекторії, круглі столи, консультації, творчі заходи, турніри, конкурси, акції, неприбуткові тренінги, науково-практичні та науково-теоретичні конференції з проблем захисту тварин від жорстокого поводження та охорони навколишнього природного середовища, законодавства в сфері поводження з тваринами та їх захисту від жорстокого поводження, з залученням представників громадськості, органів державної влади та місцевого самоврядування, експертів із різних галузей суспільного життя, у т.ч. міжнародних експертів.

2.3.5. Співпрацювати з іншими об’єднаннями (в тому числі всеукраїнськими та міжнародними), що утворюються на добровільній основі і сприяють виконанню статутних завдань Асоціації.

2.3.6. Отримувати допомогу у вигляді коштів або майна, що надходить безоплатно у вигляді внесків членів Асоціації, безповоротної фінансової допомоги, пожертв, грантів та самостійно вирішувати питання про їх використання відповідно до положень цього Статуту та законодавства України.

2.3.7. Самостійно планувати свою діяльність і визначати форми, об’єкти, суб’єкти та обсяги допомоги.

2.3.8. Одержувати на умовах оренди або тимчасового безкоштовного користування будівлі, обладнання, транспортні засоби та інше майно, що необхідне для здійснення статутних завдань Організації.

2.3.9. Брати участь у проведенні державними органами управління у сфері захисту тварин від жорстокого поводження перевірок виконання підприємствами, установами та організаціями планів і заходів, пов’язаних із захистом тварин від жорстокого поводження.

2.3.10. Подавати до суду позови про відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок порушення законодавства про захист тварин від жорстокого поводження, в тому числі здоров’ю та майну громадян і майну громадських організацій.

2.3.11. Брати участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності громадського об’єднання та важливих питань державного і суспільного життя, в тому числі в сфері поводження з тваринами.

2.3.12. Ставити перед відповідними органами державної влади у разі виявлення фактів жорстокого поводження з тваринами питання про конфіскацію тварин та відповідальність осіб, які їх утримують, відповідно до чинного законодавства.

2.3.13. Поширювати інформацію, пропагувати мету та основні завдання Асоціації, в тому числі через засоби масової інформації.

2.3.14.Здійснювати розробку проектів рішень та проводити громадську експертизу проектів рішень.

2.3.15.Здійснювати в порядку, передбаченому чинним законодавством, необхідну підприємницьку діяльність безпосередньо або через створені в порядку, передбаченому законом, юридичні особи (товариства, підприємства), якщо така діяльність відповідає меті (цілям) громадського об’єднання та сприяє її досягненню.

2.3.16.Засновувати з метою досягнення статутної мети (цілей) засоби масової інформації.

2.3.17.Брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об’єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності.

2.3.18. Брати участь у здійсненні державної регуляторної політики відповідно до законодавства України.

2.3.19.Підтримувати прямі міжнародні контакти з організаціями громадян інших країн, укладати відповідні угоди та брати участь у міжнародних заходах з питань діяльності Асоціації, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України.

2.3.20. Засновувати нагороди з метою відзнаки членів Асоціації та її партнерів.

2.3.21. Безпосередньо чи через створені нею юридичні особи (товариства, підприємства) бути виконавцем державного замовлення відповідно до закону.

2.3.22. Ідейно та організаційно підтримувати інші об’єднання громадян, надавати допомогу в їх створенні та веденні їх діяльності.

2.3.23. Створювати та реалізувати різноманітні проекти, запроваджувати програми.

2.3.24. Відкривати рахунки у національній та іноземній валютах в установах банків.

2.3.25. Одержувати на умовах оренди або тимчасового безкоштовного користування будівлі, обладнання, транспортні засоби та інше майно, що необхідне для здійснення статутних завдань Організації.

2.3.26. Користуватися іншими правами, передбаченими чинним законодавством України.

3. ЧЛЕНСТВО, ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ АСОЦІАЦІЇ

3.1. Членство в Асоціації є добровільним та індивідуальним.

3.2. Членами Асоціації можуть бути юридичні особи приватного права, у тому числі громадські об’єднання, зі статусом юридичної особи, статутна мета діяльності яких є захист тварин, допомога тваринам або захист навколишнього природного середовища, якщо вони підтримують Статут Асоціації, зробили свій внесок у втілення в життя вимог Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження» або мають намір зробити такий внесок.

3.3. Ніхто не може бути примушений до вступу у Асоціацію. Належність чи неналежність до Асоціації не може бути підставою для обмеження прав і свобод будь – якої особи або для надання їй органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування будь-яких пільг і переваг.

3.4. Прийом у члени Асоціації здійснюється на підставі письмової заяви керівника відповідної громадської організації на ім’я Президента та за умови надання необхідних для цього документів (копії: статуту місцевої організації, виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відомості про склад керівних органів місцевої організації та протоколу зборів, на яких було прийнято рішення про вступ до Асоціації). Прийом у члени Асоціації здійснюється за рішенням Правління Асоціації, яке приймається протягом місяця з дня подання відповідної заяви. Правління Асоціації має право відмовити у прийнятті особи в члени Асоціації. Правління Асоціації має право делегувати право прийняття в члени Асоціації відокремленим підрозділам Асоціації або іншим статутним органам.

3.5. Усі члени Асоціації є рівними у реалізації своїх прав та обовязків.

3.6. До прав члена Асоціації належить:

3.6.1. обирати і бути обраними до керівних органів Асоціації, брати участь у всіх заходах, що проводяться Асоціацією;

3.6.2. брати участь у роботі постійних та тимчасових комісій, створених за рішенням уповноважених органів Асоціації;

3.6.3. звертатися до органів Асоціації з запитами та пропозиціями з питань, пов’язаних з діяльністю Асоціації, одержувати відповіді;

3.6.4. оскаржувати рішення, дії, бездіяльність керівних органів Асоціації, подавати заяви, заперечення і скарги на прийняті ними рішення до Правління та вимагати розгляду скарг та заяв на З’їзді Асоціації (Загальних зборах).

3.6.5. оскаржувати рішення З’їзду Асоціації до суду.

3.6.6. одержувати інформацію з питань діяльності Асоціації;

3.6.7. звертатися до органів Асоціації за допомогою у захисті своїх прав та законних інтересів;

3.6.8. вільно відстоювати і пропагувати ідеї та пропозиції з питань, що обговорюються в Асоціації до прийняття рішень з цих питань;

3.6.9. вільно виходити з Асоціації за власною письмовою заявою.

3.3. Члени Асоціації зобов’язані:

3.3.1. дотримуватись положень цього Статуту, рішень керівних органів Асоціації;

3.3.2. брати участь у практичній діяльності Асоціації та бути присутніми на З’їзді;

сприяти здійсненню завдань Організації;

3.3.3. сприяти поширенню інформації про діяльність Асоціації;

3.3.4. своєчасно сплачувати вступні та членські внески в розмірах та строки, що встановлюються Правлінням Асоціації.

3.4. Вступ до Асоціації відбувається на підставі рішення керівного органу відповідної громадської організації.

3.6. Вихід з числа членів Асоціації здійснюється за письмовою заявою члена Асоціації на ім‘я Президента Асоціації. Членство в Асоціації припиняється з дня подання такої заяви та не потребує додаткових рішень.

3.7. Член Асоціації, який скомпрометував себе діями, що суперечать цілям Асоціації або не виконує положень Статуту або обов’язків члена Асоціації, що передбачені цим Статутом, може бути виключений з числа членів Асоціації рішенням Правління Асоціації більшістю голосів його членів.

3.8. Член Асоціації, який втратив контакт з організацією, не бере участь в роботі Асоціації на протязі одного року може бути виключений з числа членів Асоціації рішенням Правління Асоціації більшістю голосів його членів.

3.9. Членство в Асоціації припиняється також у випадку припинення діяльності (ліквідації) організації-члена Асоціації.

3.10. У випадку виходу або виключення з Асоціації кошти або інше майно, внесені її членом, не повертаються, за винятком випадків, коли це було прямо передбачено чинним законодавством України.

3.11. Виключений рішенням Правління член Асоціації може опротестувати це рішенням шляхом звернення до Президента Асоціації. За поданням Президента З’їзд Асоціації може переглянути рішення Правління Асоціації щодо виключення члена Асоціації з її складу.

3.12. Член Асоціації не має права голосу при вирішенні З’їздом Асоціації питань щодо вчинення ним правочину та щодо спору між ним і Асоціацією.

3.12. За значний вклад в справу захисту тварин, розвиток українського зоозахисного руху Президент Асоціації може бути удостоєний рішенням З‘їзду звання Почесний Президент АЗОУ. За рішенням З’їзду фізичній особі може бути присвоєне звання почесного члена Асоціації. Почесним членом Асоціації може бути зоозахисник, природоохоронець, науковець, політичний або суспільний діяч, а також будь-яка інша фізична особа, яка має визначні досягнення у сфері захисту тварин та\або надає значну організаційну, матеріальну або іншу підтримку діяльності Асоціації.

4. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ АСОЦІАЦІЇ

4.1. Управління Асоціацією здійснюється на засадах демократизму, гласності, виборності органів управління, підпорядкованості і виконавчої дисципліни, із врахуванням регламентуючих документів Асоціації.

4.2. Органами управління Асоціацією є: З’їзд Асоціації, Правління Асоціації та Президент Асоціації.

4.3. Засідання керівних органів Асоціації (З’їзду Асоціації, Правління Асоціації) можуть проводитись як за безпосередньої участі членів (їх уповноважених представників за довіреністю), так і за допомогою інтернет зв’язку з використанням аудіовізуальних комп’ютерних програм онлайн конференцій.

Рішення про форму проведення такого засідання приймає Правління Асоціації та повідомляє про прийняте рішення членів Асоціації не пізніше ніж за 10 днів до визначеної дати проведення такого засідання (З’їзду Асоціації, Правління Асоціації).

Будь-яке засідання керівних органів оформлюється протоколом. Про форму засідання обов’язково вказується у протоколі: якщо засідання відбувалось за допомогою інтернет зв’язку, у протоколі обов’язково фіксується за допомогою якої комп’ютерної програми відбувалось засідання.

4.4. З’їзд Асоціації є вищим органом Асоціації, який вправі приймати рішення з будь-яких питань її діяльності, в тому числі і з тих, що належать до компетенції Правління Асоціації.

4.4.1. До виключної компетенції З’їзду Асоціації належить вирішення наступних питань:

4.4.1.1. Визначення основних напрямків діяльності Асоціації, затвердження її планів та звітів про їх виконання.

4.4.1.2. Внесення і затвердження змін до установчих документів Асоціації, відомостей про Асоціацію.

4.4.1.3. Затвердження зразків печаток, штампів, символіки та інших зразків реквізитів Асоціації.

4.4.1.4. Прийняття рішення про припинення діяльності Асоціації.

4.4.1.5. Обрання ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.

4.4.1.6. Обрання Правління Асоціації та відкликання Правління, або окремих членів Правління.

4.4.1.7. Обрання та відкликання Президента Асоціації.

4.4.1.8. Визначення порядку та способів реалізації права власності та здійснення контролю за її реалізацією.

4.4.2. У З’їзді Асоціації беруть участь її члени в особі керівників членів-організацій. Також організація-член Асоціації може приймати участь у З’їзді Асоціації через уповноваженого представника за довіреністю. Кожний член Асоціації має один голос. З’їзд Асоціації вважається повноважним, якщо на ньому присутня більшість членів Асоціації.

4.4.3. Черговий З’їзд Асоціації скликається Правлінням раз на два роки. Відповідне рішення із зазначенням дати, часу, місця проведення та питань, які виносяться на обговорення, повинне бути доведене до відома членів Асоціації не пізніше, ніж за 30 днів до дати проведення З’їзду Асоціації. З’їзд Асоціації розглядає питання, винесені на його розгляд Правлінням, Президентом Асоціації, а також членами Асоціації.

4.4.4. Позачерговий З’їзд Асоціації скликається Правлінням або Президентом Асоціації при наявності обставин, що зачіпають суттєві інтереси Асоціації, а також в інших випадках, передбачених даним Статутом та законодавством України, протягом 30 днів з дня виникнення відповідних обставин. У такому разі рішення Правління Асоціації або Наказ Президента Асоціації із зазначенням дати, часу, місця проведення та питань, які виносяться на обговорення, повинні бути доведені до відома членів Асоціації не пізніше, ніж за 14 днів до дати проведення позачергового З’їзду Асоціації.

4.4.5. Не менш як одна десята частина членів Асоціації мають право ініціювати перед Правлінням скликання позачергового З’їзду Асоціації. Якщо вимога членів Асоціації про скликання позачергового З’їзду Асоціації не виконана, ці члени мають право самі скликати позачерговий З’їзд Асоціації.

4.4.6. Рішення З’їзду Асоціації вважаються прийнятими, якщо за них проголосувала більшість від числа присутніх учасників З’їзду Асоціації.З питань, передбаченими п. 4.4.1.2, п. 4.4.1.4. рішення З’їзду Асоціації вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як три четвертих присутніх учасників З’їзду Асоціації. Також трьома четвертими голосів членів Асоціації приймаються рішення щодо відчуження майна організації на суму, що становить п’ятдесят і більше відсотків майна організації.

4.4.7. Головує на засіданнях З’їзду Асоціації особа з числа членів, обрана З’їздом Асоціації Головуючим З’їзду Асоціації. Хід З’їзду Асоціації протоколюється. Протоколи засідань З’їзду Асоціації ведуться секретарем З’їзду Асоціації, який обирається загальними зборами, підписуються Головуючим і секретарем З’їзду Асоціації.

4.4.8. З’їзд Асоціації приймає рішення, які оформляються у вигляді протоколів засідання З’їзду Асоціації. Рішення, прийняті З’їздом Асоціації з дотриманням вимог даного Статуту, внутрішніх документів та законодавства України, обов’язкові для всіх інших органів управління Асоціації та членів Асоціації. Рішення, прийняті З’їздом Асоціації, набувають чинності з моменту їх прийняття, якщо інше не визначено З’їздом Асоціації.

4.5. Правління Асоціації є керівним органом Асоціації на період між З’їздом Асоціації, обирається терміном на 2 роки та виконує функції з управління його поточною, організаційною діяльністю. Кількість членів Правління Асоціації визначає З’їзд Асоціації, але не менше, ніж 5 (п’ять) осіб.

4.5.1. Правління Асоціації підзвітне З’їзду Асоціації і організовує виконання його рішень. Правління Асоціації діє від імені Асоціації в межах, передбачених даним Статутом, внутрішніми документами та чинним законодавством.

4.5.2. Головою Правління Асоціації є Президент Асоціації.

4.5.3. Структура Правління Асоціації, його склад та адміністративні функції кожного його члена затверджуються З’їздом Асоціації. Члени Правління Асоціації є підзвітними З’їзду Асоціації і несуть відповідальність перед ним за діяльність Асоціації та належне виконання своїх посадових обов’язків. Правління Асоціації звітує перед членами Асоціації на З’їзді Асоціації.

4.5.4. До компетенції Правління Асоціації відноситься:

4.5.4.1. Організація виконання рішень З’їзду Асоціації.

4.5.4.2. Скликання З’їзду Асоціації та формування його порядку денного, підготовка матеріалів з питань порядку денного, попередній розгляд всіх питань, що належать до компетенції зборів та підготовка проектів рішень з цих питань до З’їзду Асоціації.

4.5.4.3. Підготовка та подання рекомендацій З’їзду Асоціації щодо визначення основних напрямків діяльності Асоціації затвердження планів і звітів про їх виконання, інших пропозицій з питань діяльності Асоціації.

4.5.4.4. Затвердження поточних планів діяльності Асоціації та заходів, необхідних для їх виконання;

4.5.4.5.Здійснення окремих функцій щодо управління майном за рішенням З’їзду Асоціації.

4.5.4.6. Створення департаментів Асоціації з визначенням напрямків їх роботи у відповідності до статутної мети Асоціації та призначення керівників цих департаментів.

4.5.4.7. Підготовка річних звітів з діяльності Асоціації, в тому числі про залучення і використання коштів і майна Асоціації; звітів з виконання програм та проектів Асоціації та подає їх на затвердження З’їзду Асоціації.

4.5.4.8. Вирішення інших питань, крім тих, що відносяться до виключної компетенції З’їзду Асоціації.

4.5.5. Головує на засіданнях Правління Асоціації Президент Асоціації.

4.5.6. Усі питання, що входять у компетенцію Правління Асоціації, вирішуються колегіально на засіданнях Правління Асоціації. Правління Асоціації проводить чергові і позачергові засідання. Чергові засідання скликаються Президентом Асоціації, але не рідше, ніж раз на 6 місяців. Про час місце, та порядок денний засідання члени Правління Асоціації повідомляються за 10 днів до моменту його проведення. Позачергові засідання Правління Асоціації скликаються Президентом Асоціації за ініціативою третини членів Правління Асоціації або безпосередньо за вимогою більшості членів Правління Асоціації. Засідання Правління Асоціації є правомочним за умови присутності більшості його членів.

4.5.7. Кожен член Правління Асоціації може виступати з ініціативою про прийняття рішень із будь-яких питань, що входять компетенції Правління Асоціації.

4.5.8. У засіданнях Правління Асоціації беруть участь її члени особисто чи через уповноваженого представника за довіреністю. Рішення Правління Асоціації приймаються шляхом голосування більшістю голосів присутніх. Кожен член Правління Асоціації має один голос. За поділу голосів вирішальним є голос Президента Асоціації.

4.6. Президент Асоціації здійснює оперативне управління справами, майном та коштами Асоціації в межах, встановлених даним Статутом, З’їздом Асоціації та Правлінням Асоціації, та в межах своєї компетенції і повноважень забезпечує виконання їх рішень.

4.6.1. Президент Асоціації обирається та звільняється З’їздом Асоціації раз на два роки є підзвітним З’їзду Асоціації та підконтрольним Правлінню Асоціації, за посадою є Головою Правління і вправі вносити на розгляд З’їзду Асоціації та Правління Асоціації пропозиції з будь-якого аспекту діяльності Асоціації.

4.6.2. Президент Асоціації:

4.6.2.1. Діє від імені Асоціації без довіреності та представляє Асоціацію як в Україні, так і за її межами у стосунках з юридичними та фізичними особами.

4.6.2.2. Видає накази, розпорядження, інші внутрішні нормативні акти та документи Асоціації.

4.6.2.3. Організовує документообіг, діловодство, ведення бухгалтерського обліку та звітності Асоціації.

4.6.2.4. Здійснює прийняття, переведення на іншу роботу, відсторонення від неї та звільнення працівників Асоціації, застосовує до них заходи заохочення та стягнення, затверджує посадові обов’язки працівників Асоціації.

4.6.2.5. Виступає розпорядником коштів та майна Асоціації, укладає та підписує від імені Асоціації господарські та інші договори, контракти, видає довіреності на право вчинення дій та представництва від імені Асоціації.

4.6.2.6. Організовує підготовку засідання Правління Асоціації.

4.6.2.7. Вирішує інші питання діяльності Асоціації відповідно до мети і основних завдань її діяльності, віднесені до його компетенції внутрішніми документами Асоціації та даним Статутом, приймає з цих питань будь-які інші рішення або виконує будь-які інші дії крім тих, що відносяться до компетенції інших органів управління Асоціації, Правління Асоціації та З’їзду Асоціації.

4.6.2.8. Звітує про свою роботу та роботу Правління Асоціації перед З’їздом Асоціації на черговому З’їзді Асоціації.

4.6.3. Рішення Президента Асоціації оформлюється у виді наказів чи розпоряджень.

4.6.4. Звітування здійснюється на черговому З’їзді Асоціації. Позачергове звітування здійснюється на вимогу не менш як однієї третини членів Асоціації.

4.6.5. Президент Асоціації може бути відкликаний з посади за рішенням З’їзду Асоціації за ініціативою більшості від складу членів Правління Асоціації до закінчення строку, на який він обирався, у випадках:

4.6.5.1. за власним бажанням на підставі поданої Правлінню Асоціації письмової заяви;

4.6.5.2. при неодноразовому порушенні вимог Статуту Асоціації;

4.6.5.3. якщо своїми діями він завдав матеріальну чи моральну шкоду Асоціації.

4.6.6. Президент вправі ухвалювати рішення про часткове, тимчасове або постійне делегування своїх повноважень Віце-Президенту Асоціації, іншій посадовій особі Асоціації зі складу Правління Асоціації. Таке рішення Президента Асоціації затверджується на засіданні Правління Асоціації та оформлюється довіреністю. Президент Асоціації може надавати право представляти Асоціацію за довіреністю окремим особам, зокрема не членам Асоціації, в тому числі при підписанні процесуальних документів та здійсненні судового захисту інтересів Асоціації.

4.6.7. У разі, якщо Президент Асоціації не може приступити до своїх обов’язків протягом більш як 6 (шести) місяців Правління Асоціації скликає позачерговий З’їзд Асоціації для обговорення становища та питання про керівництво Асоціацією.

4.6.8. За виконання своїх обов’язків Президент Асоціації може одержувати заробітну платню, розмір якої визначає Правління Асоціації.

4.6.9. Віце-президенти Асоціації (в кількості двох осіб) обираються на З’їзді Асоціації за поданням Президента Асоціації із складу членів Правління Асоціації терміном на два роки.

4.6.10. Повноваження Віце-президентів Асоціації визначаються Президентом в межах Статуту. Віце-президенти Асоціації підзвітні Президенту Асоціації та З’їзду Асоціації.

4.6.11. За виконання своїх обов’язків Віце-Президенти Асоціації можуть одержувати заробітну платню, розмір якої визначає Правління Асоціації.

5. ЗВІТ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ АСОЦІАЦІЇ

5.1. Президент Асоціації звітує перед З’їздом Асоціації про діяльність Правління Асоціації на черговому З’їзді Асоціації.

5.2. По завершенню періоду повноважень Президент Асоціації звітує перед З’їздом Асоціації про діяльність Асоціації за весь звітний період.

5.З. Керівні органи Асоціації забезпечують для її членів вільний доступ до інформації про їх діяльність, у тому числі про прийнятті рішення та про виконання статутних завдань.

6. Порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності КЕРІВНИХ ОРГАНІВ АСОЦІАЦІЇ та розгляду скарг

6.1. Рішення, дії, бездіяльність керівних органів Асоціації можуть бути оскаржені членом (членами) Асоціації.

6.1.1. Первинна скарга на дії, бездіяльність або рішення Президента Асоціації/Голови Правління Асоціації подається до Правління Асоціації, яке зобов’язане розглянути скаргу на найближчому засідання, із обов’язковим викликом члена Асоціації, який скаржиться, а такожПрезидент Асоціації. В разі відхилення скарги Правлінням Асоціації – повторна скарга подається до З’їзду Асоціації, який зобов’язаний розглянути скаргу на черговому або позачерговому З’їзді Асоціації, із обов’язковим викликом члена, який скаржиться, а також Президента Асоціації.

6.1.2. Первинна скарга на дії, бездіяльність або рішення члена Правління Асоціації – подається до Президента Асоціації/Голови Правління Асоціації, який зобов’язаний розглянути скаргу протягом 20 робочих днів, із обов’язковим викликом члена Асоціації, який скаржиться, а також члена Правління Асоціації дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Президентом Асоціації – повторна скарга подається до З’їзду Асоціації, який зобов’язаний розглянути скаргу на черговому або позачерговому З’їзді Асоціації, із обов’язковим викликом члена, який скаржиться, а також члена Правління Асоціації дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. Скарга, яка потребує розгляду на позачерговому З’їзді Асоціації є підставою для скликання такого З’їзду Асоціації протягом тридцяти днів з дня надходження такої скарги.

6.1.3. На дії, бездіяльність або рішення З’їзду Асоціації скарга подається до суду, відповідно до чинного законодавства на момент оскарження таких дій, бездіяльності або рішень.

6.2. До рішень, дій (бездіяльності), які можуть бути оскаржені, належать рішення у межах управлінської діяльності керівних органів організації, внаслідок яких:

6.2.1. Порушено права та/чи законні інтереси чи свободи члена Асоціації (групи членів Асоціації).

6.2.2. Створено перешкоди для здійснення членом Асоціації його прав та/чи законних інтересів чи свобод.

6.2.3. Незаконно покладено обов’язки на члена Асоціації або незаконно застосовано до нього дисциплінарну відповідальність.

7. МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

7.1. Асоціація у відповідності з своїми статутними завданнями, має право на здійснення міжнародних зв’язків та діяльності у порядку, передбаченому цим Статутом, чинним законодавством України

7.2. Міжнародна діяльність Асоціація здійснюється шляхом участі у міжнародних проектах, роботі міжнародних організацій, а також інших формах, що не суперечать законодавству України, нормам і принципам міжнародного права.

7.3. При здійсненні міжнародної діяльності Асоціація користується повним обсягом прав і обов’язків юридичної особи.

7.4. Асоціація:

7.4.1. організовує обмін делегаціями, організовує за участю іноземних партнерів семінари, конференції, виставки, відряджає своїх представників для участі у відповідних заходах за межами України;

7.4.2. проводить спільно з іноземними організаціями дослідження у відповідності з напрямками своєї діяльності, публікує їх результати;

7.4.3. реалізовує інші спільні програми та проекти за участю іноземних партнерів та міжнародних організацій, що не суперечить чинному законодавству України.

8. ВІДОКРЕМЛЕНІ ПІДРОЗДІЛИ ОРГАНІЗАЦІЇ

8.1. Асоціація може мати відокремлені підрозділи, які не є юридичними особами та утворюються за рішенням З’їзду Асоціації.

8.2. Відокремлені підрозділи Асоціації у своїй діяльності керуються Статутом Асоціації.

8.3. Керівники відокремлених підрозділів Асоціації призначаються З’їздом строком на 2 роки і діють на підставі довіреності. Керівники відокремлених підрозділів повинні бути керівниками організацій-членів Асоціації.

8.4. Відокремлені підрозділи мають наступні повноваження:

8.4.1. Представляють Асоціацію у межах території, на яку поширюються їх повноваження.

8.4.2. Реалізують статутні мету та завдання Асоціації у межах території, на яку поширюються їх повноваження, згідно наданих рішенням загальних зборів повноважень.

8.4.3. Проводять роботу по залученню нових членів (учасників) з використанням засобів, не заборонених законодавством України.

8.5. Керівник відокремленого підрозділу має право:

8.5.1. Приймати рішення про використання назви та символіки Асоціації для реалізації завдань Асоціації.

8.5.2. Звертатися до керівних органів Асоціації щодо отримання допомоги у реалізації завдань Асоціації.

8.5.3. Бути присутнім на засіданні Правління Асоціації (без права голосу).

8.5.4. Звертатися із клопотаннями до керівних органів Асоціації.

8.6. Керівник відокремленого підрозділу зобовязаний:

8.6.1. Дотримуватися вимог Статуту Асоціації.

8.6.2. Виконувати законні та прийняті в межах вимог Статуту Асоціації рішення керівних органів Асоціації.

8.6.3. Не допускати дій, спрямованих на порушення честі, гідності членів (учасників) Асоціації.

8.7. Діяльність відокремленого підрозділу може бути припинено шляхом його закриття за рішенням З’їзду Асоціації .

8.8. Про закриття відокремленого підрозділу Асоціації повідомляє уповноважений орган з питань державної реєстрації відповідно до вимог чинного законодавства України.

8.9. Майно та кошти, яке було закріплене за відокремленим підрозділом, після припинення його діяльності передаються безпосередньо до відання Правління Асоціації до прийняття рішення щодо розподілу майна та коштів З’їздом Асоціації.

9. КОШТИ ТА МАЙНО АСОЦІАЦІЇ

9.1. Асоціація є непідприємницьким товариством. Для здійснення своїх програмних та статутних цілей і завдань у власності Асоціації можуть бути кошти, цінні папери, майнові та немайнові права, матеріальні та нематеріальні активи, обладнання, транспорт, інші засоби та майно, набуття яких не забороняється чинним законодавством України.

9.2. Асоціація самостійно й незалежно здійснює права володіння, користування та розпорядження належним їй майном, коштами, майновими та немайновими правами через свої статутні органи в межах їх компетенції.

9.3. Майно Асоціації складається з коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, внесків членів Асоціації; пасивних доходів; дотації або субсидії з державного чи місцевих бюджетів, а також з державних цільових фондів, фінансової підтримки програм (проектів, заходів) Асоціації за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів, від виконання державного замовлення; благодійної, гуманітарної та технічної допомоги, в тому числі відповідно до міжнародних договорів України; набуті в результаті підприємницької діяльності Асоціації, підприємницької діяльності створених нею юридичних осіб (товариств, підприємств); доходів від основної діяльності Асоціації відповідно до цього Статуту та законодавства; майном, придбаним за рахунок власних коштів, чи набутих на інших підставах, не заборонених законом.

9.4. Доходи (прибутки) або майно Асоціації чи їх частина не підлягають розподілу між її засновниками (учасниками), членами Асоціації, працівниками (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членами органів управління та іншими пов’язаними з ними особами.

9.5. Доходи (прибутки) та майно Асоціації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Асоціації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.

9.6. Асоціація несе відповідальність за своїми зобов’язаннями усім належним їй на праві власності майном. Асоціація не несе відповідальності за зобов’язаннями членів. Члени не несуть відповідальності за зобов’язаннями Асоціації, якщо інше не передбачено законом.

9.7. Асоціація зобов’язана вести бухгалтерський облік, статистичну, податкову, фінансову звітність, бути зареєстрованою в органах фіскальної служби та вносити до бюджету податки і збори у порядку і розмірах, передбачених законодавством. Асоціація зобов’язана зберігати не менше п’яти років усі необхідні облікові документи стосовно внутрішніх та міжнародних операцій.

8.8. Державний нагляд та контроль за дотриманням закону Асоціацією здійснюють органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування у порядку, визначеному законодавством України.

10. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

10.1. Порядок внесення змін до статуту визначається статутом та чинним законодавством України.

10.2. Зміни до цього Статуту затверджуються рішенням З’їзду Асоціації, якщо за це проголосували не менше як 3/4 присутніх членів Асоціації. Про зміни, що вносяться в статутні документи, повідомляється уповноважений орган з питань реєстрації.

11. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АСОЦІАЦІЇ

11.1.Припинення діяльності Асоціації здійснюється за рішенням, прийнятим З’їздом Асоціації, шляхом саморозпуску або реорганізації, чи за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) громадського об’єднання.

11.2. Припинення діяльності громадського об’єднання зі статусом юридичної особи має наслідком припинення юридичної особи.

11.3. Асоціація має право у будь-який час прийняти рішення про припинення своєї діяльності (саморозпуск).

11.4.Рішення про саморозпуск Асоціації приймається З’їздом Асоціації, якщо за це проголосували не менш як три четвертих присутніх учасників З’їзду Асоціації. З’їзд Асоціації створює ліквідаційну комісію або доручає Правлінню Асоціації здійснювати повноваження ліквідаційної комісії для проведення припинення Асоціації як юридичної особи, а також приймає рішення щодо використання коштів та майна Асоціації після його припинення відповідно до статуту.

11.5. Реорганізація Асоціації здійснюється за рішенням З’їзду Асоціації, якщо за це проголосувало не менше три четвертих учасників З’їзду Асоціації шляхом злиття, поділу, приєднання або перетворення.

11.6. Порядок та правові наслідки припинення діяльності Асоціації шляхом саморозпуску, реорганізації або заборони (примусового розпуску) Асоціації визначаються відповідно до цього Статуту та чинного законодавства України.

11.7. У разі припинення Асоціації у результаті її ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску) чи реорганізації (злиття, поділу, приєднання або перетворення) її активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду, іншим юридичним особам, що здійснюють недержавне пенсійне забезпечення відповідно до закону (для недержавних пенсійних фондів), або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення).

Президент Всеукраїнської спілки громадських організацій

Асоціація зоозахисних організацій України” Серпінська А.В.